ΑΡΧΗ » ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ » Ἐλευθερία

 

Ἐλευθερία

 

Γράφει ἡ Βαρβάρα Σταγιάννου

Πολύς λόγος ἔχει γίνει γιά τήν Ἐλευθερία. Ἕνα ὕψιστον ἀγαθόν πού διακαῶς ἐπιζητοῦμε, ἀλλά ὅταν μᾶς χαρισθῆ, πρέπει νά γνωρίζουμε πῶς θά τό διαχειρισθοῦμε. Ἀν παραβιάσουμε τά ἱερά ὅρια τῆς Ἐλευθερίας, ὑπάρχει κίνδυνος νά περάσουμε στήν ἀσυδοσία με ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα.

Ἀλλά τί σημαίνει Ἐλευθερία; Τί Σῆμα στέλλει στόν Νοῦν μου αὐτή ἡ Λέξις; Κατά πρῶτον ἐρωτῶ τό Λεξικόν τῆς Γλώσσης μας.
Ἐλευθερία = ἀπαλλαγή ἀπό τινος πράγματος.
Προφανῶς, ἀπαλλαγή ἀπό κάποια δεσμά πού προκαλοῦν δυσφορίαν. Δέν μέ ἱκανοποιεῖ καί πολύ αὐτή ἡ ἀπόδοσις καί προσεγγίζω τήν Λέξιν, ἀπό τήν κωδικήν της ἔννοιαν. Ἐπικαλοῦμαι δήλα-δή τίς κωδικές ἔννοιες τῶν Γραμμάτων τοῦ θεμελιωτοῦ αὐτῆς τῆς μεθόδου, Δρος Θεολόγου Σημαιοφόρου.
Κατά τόν κώδικα, λοιπόν, τοῦ Ἕλληνος Λόγου, ἡ Λέξις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σημαίνει:

Ε = πορεία, κίνησις, ἔκτασις (τοῦ φωτισμοῦ).
Λ = τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολία – πρωτίστως (σέ ἕνα κατώτερο ἑπίπεδο σημαίνει τά ὑγρά).
ΕΥ = ἡ ὁποία ἐκτείνεται καί συσσωρεύεται σε μεγάλην ποσότητα.
ΘΕ = θεωμένη ἐπί ἐκτάσεως.
ΡΙ = ἕνεκα τῆς Ροῆς (τοῦ φωτός) ἡ ὁποία ἀπαύστως λίγο – λίγο τροφοδοτεῖ.
Α = ἐκ τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως.

Συνοψίζοντας τίς κωδικές ἔννοιες τοῦ ὀνόματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ἀναγνωρίζουμε τήν ἔντονον κίνησις τοῦ φωτός ἤτοι:
ΕΛ = πορεία φωτισμοῦ,
ΕΥ = πού ἐκφράζει τήν ἔννοια τοῦ καλοῦ,,
ΘΕ = τό ὁποίον θεᾶται ἐπί ἐκτάσεως,
ΡΙΑ = νά ρέη ἀπαύστως τόν ὑπέρτατον φωτισμόν, ἀπ’ τήν ἀρχικήν δύναμιν.

Ἡ βαθυτέρα λοιπόν καί οὐσιαστική ἔννοια τῆς λέξεως ἐκφράζει μίαν ἔντονον κίνησιν φωτορροῆς, ἡ ὁποία ἐνδυναμώνει ὅ,τι ὑπάρχει στόν περιβάλλοντα χῶρον. Ἀλλά, ἡ Ἐλευθερία ἐχει καί ἄλλα νά μᾶς ἀποκαλύψη.
Μέ τά ἄφωνα
Θ= θέασις καί
Ρ= Ροή – πρωτίστως φωτισμοῦ,
δομοῦνται λέξεις ὑψηλῆς νοηματικῆς.

Θ+Ρ –> ΘεωΡία, πού διατυπώνει τίς ἀρχές τῆς Ἐλευθερίας.
Θ+Ρ –> ΘωΡιά, ἡ λαχτάρα νά τήν θωροῦμε, νά τήν βλέπουμε.
Θ+Ρ –> ΘάΡ(ρ)ος, πού ἀπαιτεῖται γιά τήν διεκδίκησιν της.
Θ+Ρ –> ΘοΡός, σπέρμα, ἀναγκαῖον γιά νά καρποφορήση ὁ ἀγώνας.
Θ+Ρ –> ΘύΡα, πού πρέπει νά διαβοῦμε, γιά νά τήν ἀναζητήσουμε.
Θ+Ρ –> ΘοῦΡος, ὁ ὁρμητικός πού θά ψάλλη τόν Θούριον.
Συμπερασματικῶς λοιπόν, ἡ Ἐλευθερία εἶναι ἡ φωτεινή (ΕΛ) καί καλή (ΕΥ), ΘΕΡΙΑ (θεωρία).
Εἶναι ἐπίσης:

Ἡ φωτεινή καί καλή θεωρία.
Ὁ φωτεινός – καλός σπόρος.
Ἡ φωτεινή – καλή δύναμις πού δίνει θάρρος.
Ἡ φωτεινή – καλή θύρα, πού ὅποιος τήν διαβῆ γίνεται
Θοῦρος = ὁρμητικός.

Τά τρία -Ε- ἐντός τῆς Λέξεως Ἐλευθερία, δηλοῦν τήν ἔντονον κινητικότητα, ἀλλά καί τήν ταχεῖαν ἐπέκτασιν τῆς δυνάμεως.
Ἡ κινητικότης αὐτή ἐπιβεβαιώνεται καί διά τοῦ γράμματος Ρ=ροή, ἀλλά καί διά τοῦ ἐμπεριεχομένου ρήματος
Ἐλεύθω = ἔρχομαι.
Ἄν ἔχετε ἀκόμη ἀπορία, τί ἔρχεται διά τῆς Ἐλευθερίας, σᾶς τό φανερώνει τό ὄνομα
Ἐλευθώ ἤ Εἰλειθυία = ἡ ἐλευθερώτρια ἐπί τῶν τοκετῶν ἤ ἡ Ἀλήθεια.
Σέ εὐχαριστοῦμε Ἐλευθερία γιά ὅσα μᾶς φανέρωσες. Θά σέ τιμοῦμε ὅπως σοῦ ἀξίζει.