ΑΡΧΗ » ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ » Ἄρτεμις

 

Ἄρτεμις

 

                                                                                                                                                                            Γράφει ἡ Βαρβάρα Σταγιάννου

Ἡ Ἄρτεμις εἶναι θυγατέρα τοῦ Διός καί τῆς Λητοῦς, ἀδελφή δέ τοῦ Ἀπόλλωνος. Δύναμις πού ἐξαιρετικῶς τιμήθηκε στήν Ἑλληνικήν Μυθολογίαν καί ὄνομα ἱερόν πού μᾶς φανερώνει τόν Νόμον τόν φυσικόν.

Μία ἐνδιαφέρουσα μέθοδος ἀνιχνεύσεως τῶν νοημάτων μιᾶς λέξεως, εἶναι αὐτή τοῦ Κώδικος τοῦ Ἕλληνος Λόγου, διά τοῦ ὁποίου ἀνασύρομεν ὅλα τά ἐμπεριεχόμενα νοήματα. Ἄν τό ὄνομα εἶναι ἀληθές, τό ταξεῖδι μας στίς κωδικές γραμματικές ἔννοιες θά μᾶς ἱκανοποιήση ἀρκούντως.

Ἡ Ἄρτεμις είναι:

ΚΟΡΗ = κάτω ροή, τοῦ
ΔΙΟΣ = τῆς δυνάμεως πού τροφοδοτεί ἀπαύστως κάθε χῶρον ἤ σῶμα καί τῆς
ΛΗΤΟΥΣ = τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας, πού φανερώνεται καί στερεώνει σώματα.

Ὡς ἀδελφή τοῦ Ἀπόλλωνος, σχετίζεται, συγγενεύει καί ἐξαρτᾶται ἀπό τό φῶς.
Ἡ Ἄρτεμις εἶναι ἡ μητέρα μας ἡ φύσις.

Ἡ κωδική προσέγγισις τῶν γραμμάτων τοῦ ὀνόματός της θά μᾶς ἱστορήση, ὅτι αὐτή ἕλκει τήν καταγωγήν της ἀπό τήν

Α = ἀρχικήν δύναμιν
Ρ = ροῆς τού φωτός.

Διά τῶν δύο ἀρχικῶν γραμμάτων ΑΡ τοῦ ὀνόματος ΑΡΤΕΜΙΣ, σημαίνεται αὐτή ἡ ἀρ-χή τῆς φωτορροῆς.
Ὁ λόγος, διά τόν ὁποῖον ἄρχισε αὐτή ἡ ροή, ἀναγνωρίζεται στό ἑπόμενο γρᾶμμα Τ = στερεωμένη δύναμις.
Οὐδέν δρώμενον στήν δημιουργίαν εἶναι ἄνευ λόγου. Ἔτσι λοιπόν, ἡ κωδική ἔννοια τοῦ –Τ– εἶναι ἡ στερέωσις κάθε Δ = δυνάμεως. Τό –Ε– πού συνοδεύει τό ἄφωνον –Τ-, δηλώνει τήν πορείαν καί τήν κίνησιν σέ ἔκτασιν, αὐτῆς τῆς στερεωμένης δυνάμεως. Τό άφωνον –Μ– σημαίνει, κωδικῶς, τήν ὁρατήν μας φύσιν, ὁλόκληρον τήν φυσικήν δημιουργίαν. Προϋπόθεσις ὑπάρξεως, συντηρήσεως, διατηρήσεως αὐτῆς τῆς φυσικῆς δημιουργίας εἶναι ἡ συνεχής, ἡ ἄπαυστος ἡλιακή ἀκτινοβολία, πού τροφοδοτεῖ κάθε μορφήν ζωῆς. Αὐτήν τήν δρᾶσιν, στό άφωνον –Μ-, τήν περιγράφει τό φωνῆεν –Ι-, πού σημαίνει τήν συνεχῆ κάθοδον τῆς ἀκτινοβολίας.

Ἐν συνόλω, λοιπόν, τό ὄνομα ΑΡ-ΤΕ-ΜΙΣ σημαίνει, αὐτό τό ἀρχικόν φῶς, τό ὁποῖον ρέει καί στερεώνει κάθε σῶμα, ἐδῶ στήν μητέρα μας φύσιν.

Τά ἄφωνα Τ + Μ δομοῦν τήν λέξιν τομή, ὥστε νά δηλωθῆ, ὅτι κάθε σῶμα εἶναι ἕνα τεμάχιον φωτός, ἐκ τοῦ ἡλιακοῦ σώματος, τό ὁποῖον διά τής τομῆς, ἔλαβε τιμήν ἤτοι ἀνάλογον ἀξίαν.
Ἡ Ἄρ-τεμις, λοιπόν, διά τοῦ ὀνόματός της φανερώνει τήν τομήν, τῆς ἐνεργείας τοῦ φωτός, πού μερίζεται στά σώματα, ἀλλά καί τήν τιμήν ἑνός ἑκάστου.

Δέν πρέπει νά παραλείψω ὅμως καί τήν ἀναφοράν στόν ἄρτον, πού ἡ Ἄρτεμις μᾶς παρέχει.
Τόν ἄρτον μας ἡ Ἄρτεμις προθύμως καί κάθ’ ἡμέραν μᾶς ἐξασφαλίζει. Ἀλλά ὁ ΑΡ-ΤΟΣ περιέχει τήν λέξιν ἀρτάω = προσδένω καί συνεπῶς ἡ ἀθάνατος οὐσία ΑΡ = ἀρχική ροή φωτός, εἶναι ἡ ἀληθινή τροφή γιά τό Τος = στερεόν φυσικόν σῶμα.
Εὐχαριστούμε ΑΡΤΕΜΙΣ, γιά ὅλα τά πολύτιμα δῶρα σου. Θεία φύσις, θυγατέρα τοῦ Διός – Δημιουργοῦ καί ἀδελφή τοῦ Απόλλωνος – ἡλίου.

Βοηθήματα:
Λεξικόν Ἰ. Σταματάκου
Βιβλία Κώδικος Ἕλληνος Λόγου