Εἰσαγωγή

 

Σκοπός τῆς παρούσης ἱστοσελίδος εἶναι:
Ἡ γνωστοποίησις περί τῶν δυνατοτήτων ἐφαρμογῆς τοῦ Κώδικος τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.
Ἡ συλλογή ἄρθρων, ἀπό μελετητάς τῆς Κωδικῆς μεθόδου.
Ἡ διατύπωσις ἐπιστημονικῶν ὁρισμῶν καί ἡ καταγραφή ἐτυμολογικῆς ὁρολογίας σε τομεῖς διαφόρων ἐπιστημῶν ἤ ἐφαρμογῶν.
Ἡ δημιουργία ἀτομικῆς συνειδήσεως καί ὀμαδικῆς εὐθύνης γιά τήν ἀναβάθμισιν τῆς παιδείας καί τήν ἀξιοποίησιν τῆς ἐθνικῆς Γραμματιακῆς μας κληρονομίας.

Ὁ “ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ” προτείνεται ὡς ἀληθής ὀνοματοθέτης - νομοθέτης καί πηγή τῶν Γραμματικῶν κωδικῶν ἐννοιῶν. Οἱ Κωδικές ἔννοιες τῶν Γραμμάτων ὁρίζουν τήν δομήν τῶν Ἑλληνίδων Λέξεων καί τῆς ἐν γένει ἐνιαίας πολυμόρφου Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τῆς μητρός τῶν Γλωσσῶν. Τά ἀνωτέρω ἀποδεικνύονται, ἀσφαλῶς, διά τῆς χρήσεως τοῦ Κώδικος τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.

Ὁ Λεξιλόγιος αὐτός Κώδικας προβάλλεται εἰς τήν παροῦσαν ἱστοσελίδα ellinlogos.gr, γνωστοποιεῖται λεπτομερῶς εἰς τήν ἱστοσελίδα www.ramafa.gr, διδάσκεται δέ, εἰς τήν ΤΗΛΕΠΑΙΔΕΙΑΝ, ἤτοι, τό σχολεῖον τοῦ Ἕλληνος Λόγου. Πλήν τῶν βιντεοσκοπημένων μαθημάτων διατίθεται καί ἱκανός ἀριθμός τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν.

Ἡ ἐκμάθησις τῆς Κωδικῆς μεθόδου καί ἡ ὀρθή χρῆσις αὐτῆς, διαμορφώνει νέαν γνωσιολογικήν τάξιν, δηλαδή συνιστᾶ καινοτομίαν εἰς το πεδίον τῆς γραμματολογικῆς ἐπιστήμης.
Ἡ σπουδή καί ἡ συστηματική ἐφαρμογή τοῦ κώδικος στήν Ἑλληνικήν γραμματείαν, ἐπαυξάνει τήν διανοητικήν ἱκανότητα τού ἀνθρώπου, ὥστε νά διαμορφώση κοινήν συνείδησιν και διάκρισιν τοῦ ἀληθοῦς λόγου.
Θεωρεῖται βέβαιον, ὅτι ἡ ἐκφραστική ἀρτιέπεια καί ὁ λεκτικός πλοῦτος τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ὑποδηλώνει τό ὕψος τοῦ Ἑλληνικού πολιτισμοῦ.
Στόν οἱκουμενικόν πολιτισμόν τῶν Ἑλλήνων, ἔχει ἱστορηθῆ ἡ ὀντολογική φύσις καί δημιουργία τοῦ κόσμου.
Ἡ παράδοσις τοῦ Μύθου, διά τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἕλληνος Λόγου, ἀλλά καί τῆς χρήσεως τῆς κωδικῆς μεθόδου, ἀποκαλύπτει τά δρώμενα τῆς Δημιουργίας, μέ σαφήνειαν καί ἐπιστημονικήν πληρότητα.
Κατά τήν Ἡσιόδειον ἱστόρησιν, ὁ ΘΑΥΜΑΣ ἀλληγορεῖ τό θαυμαστόν καί τό θεατόν τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου, ἐνῶ ἡ σύζυγος αὐτοῦ ΗΛΕΚΤΡΗ ὑπονοεῖ τήν Ἠλεκτρικήν δύναμιν τοῦ Σύμπαντος κόσμου. Ὅλα ὅσα περικλείει ὁ χῶρος, ὡς θεατά πράγματα, ἀποτελοῦν τά τέκνα τοῦ Θαύμαντος καί τῆς Ἠλέκτρης, δῆλα-δη, στήν κυριολεξίαν τά φυσικά τέκνα τοῦ Ἠλεκτρισμοῦ. Διά τῆς ἀποκωδικοποιήσεως τῶν Μύθων ἀποκαλύπτεται ἡ πνευματική καί πληροφορική ἄποψις. Βεβαίως αἱ δυνάμεις τοῦ Δημιουργοῦ εἶναι ἀθέατοι, ἀλλά ἐναρμονίζουν τά θεατά καί θεώμενα τῆς ὁρατῆς φύσεως, ἐπιβεβαιώνοντας τήν ρῆσιν ὅτι:
“Ἡ ἁρμονία τῶν ἀφανῶν εἶναι μείζων τῶν φανερῶν”.

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τελεσιδικος αποφασις Ελλην Λογος

Οριστικη αποφασις πολ. πρωτ. αθηνων

Εκπομπη "ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ" μεταδιδεται καθε Σαββατο 10:00π.μ. (ωρα Αυστραλιας), απο το "2mm" το Μελωδικο ραδιοφωνο

βιβλια της Μαθητειας

βιβλια αποκωδικοποιησης